Αρμοδιότητες

  • Παρακολουθεἰ την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων Και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
  • Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
  • H επιμέλεια µεταγραφής η καταχώρησης των Π.Ε. του αρθ 12 του ΝΙ337/83 σε Υποθηκοφυλάκειο η Κτηματολόγιο.
  • Η σύσταση Επτροπής του άρθρου 1] του π.δ. 5/1286ό [Α2] για τον προσδιορισµὀ της αξίας του ακινήτων για την εισφορά σε χρήµα.
  • Ἐγκριση οικοδόμησης οικοπέδων πριν απὀ την κύφρώση των πράξεων εφαρμµογής σε περιοχές που εντάχθηκαν στο σχἑδιο µε τις διατάξεις του ν. 1337/1983.
  • Διαδικασία έκδοσης χρηµματικών ενταλμάτων για την πληρωμή της εισφοράς σε χρήμα ύστερα από την πράξη εφαρµογής.
  • Τήρηση αρχεἰου του τμήματος. Σύσταση δμελούς Επιτροπής πολεοδομικού Σχεδιασμού του άρθρου | Tov 11.A.5/1986/A 2) για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για την είσφορά σε χρήμα.