ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης της Δημόσιας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”, σύμφωνα με τις  §3 και §8.α του άρθρου 108 του ν.4782/21 (ΦΕΚ Α36/9.3.21).

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του του Ν. 4024/2011
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Εγκύκλιου του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4- 11-2014 (ΑΔΑ : 45ΒΜΧ-Ω1Β):«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
  3. Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟΙΦ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
  4. Την υπ’ αριθμ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 (ΑΔΑ :457ΚΧ-ΤΧΩ) : Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
  5. Την υπ’ αριθμ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ :Β4Θ0Χ-ΖΕ2) : Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
  6. Τον ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α/2016) όπως αυτός ισχύει
  7. Το άρθρο 108 του ν.4782/21 (ΦΕΚΑ36/9.3.21),σχετικά με τα Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερα τις 3 και §8.α.
  8. Την υπ. αρ. 387/14-12-22 (ΑΔΑ: Ψ117ΩΡ7-ΞΜΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”.
  9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωτών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών που αφορά στην διενέργεια του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” (αριθμός μελέτης ΔΤΥ: Φ23/03/2022).

Γνωστοποιούμε ότι:

Την Παρασκευή  23/12/2022 και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στην οδό Αργυρουπόλεως 94 – 96, θα διενεργηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της αυτής οργανικής μονάδας δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τριών τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εν θέματι  επιτροπής διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΑ)