Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2α, εδάφιο β του Ν. 3316/2005, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 377 παρ.1 (40) του Ν.4412/2016, καθώς και την υπ’ αριθμ. 376/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι, κατατέθηκε δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα, προσφορά της αξιότιμης εταιρείας «ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. ΜΣΜ Consulting», η μελέτη:

«ΜΕΛEΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤHN ΠΕΡΙΟΧΗ “ΑΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Η μελέτη αφορά στις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Άνω Ελληνικού που οριοθετείται από τις οδούς Λ. Βουλιαγμένης – Ρόζα Ιμβριώτη – 29ης – Όριο περιοχής Επένδυσης, με την εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης. Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στο Δημαρχείο του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη.