Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμό 377/12.12.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4014/2011 και παραμένει σε ισχύ με την παρ. 1, εδάφιο 40 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016, ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στο Δήμο η Μελέτη: «Κατάρτιση πρότασης – μελέτης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης», η οποία εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο «ASPA-KST ARCHITECTURAL URBAN ENVIRONMENTAL DESIGN CONSULTING AND MANAGEMENT A.E.» (Α.Μ. 991).

Η μελέτη υποβλήθηκε στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης από την εταιρεία «ΝΤΙ ΜΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «D MELIA LTD») ως δωρεά και χωρίς αντάλλαγμα.

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.