Προς εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 όπως ορίζονται μέσω του ΦΕΚ 474/14-02-2018, και της πρόσφατης κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/21.1.2023 (ΦΕΚ Β΄276/23.1.2023) για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος προς στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αποσύνδεση στην παροχή ρεύματος να αφορά στην κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου. Επίσης να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

Oι ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.ΑΙΤΗΣΗ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

Συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωση (παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία) με γνήσιο της υπογραφής.

2.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή Διαβατηρίου για αλλοδαπούς.

3.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ηλεκτρικού ρεύματος.

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (όχι παλαιότερο των 6 μηνών)

5.ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε.1) του τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

6.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

7.ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, ακόμη κι αν είναι μηδενικό λόγω ανυπαρξίας ακίνητης περιουσίας.

8.ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων του τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

9.ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ από ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

10.ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το τρέχον φορολογικό έτος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κ.α.)

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητήσει την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργήσει κοινωνική έρευνα και κατ΄ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι προς εξέταση δικαιούχοι για να υποβάλουν σχετική αίτηση πρέπει:

Α. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/21.1.2023 (ΦΕΚ Β΄276/23.1.2023) «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (ΦΕΚ Α΄200/22.12.2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραπάνω ΚΥΑ, δηλαδή μέχρι και τις 31/12/2022.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών θα γίνεται:

στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων (Κοινωνική Υπηρεσία)

Δ/νση: Αλεξιουπόλεως 27 Αργυρούπολη στον α΄ όροφο

Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00 – 13:00

τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2026090 & 210 9961973

e mail: ygeia@elliniko-argyroupoli

Πληρ.: κα Κανελλάκη Γ.