ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δεκαεννέα (19) άτομα, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαεννέα (19) άτομα, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων διδασκαλίας και
διοργάνωσης και διεξαγωγής πολιτιστικών σεμιναρίων αντιστοίχως.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ