ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με έναν (1) Ιατρό ΠΕ Γενικής Ιατρικής.

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Ιατρό ΠΕ ειδικότητας Γενικής Ιατρικής,
για τις ανάγκες του Τμήματος Γ΄ Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής και την κατ’
οίκον εξέταση των ασθενούντων υπαλλήλων του Δήμου.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα από 1/11/2023 έως
31/10/2024 .

Τυπικά προσόντα της θέσης:

1. Τίτλος Σπουδών / Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρικής Σχολής, ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής. Σε περίπτωση αποφοίτησης από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
2. Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχο φορέα (Κ.Α.Π.Η.).

Μαζί με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Τίτλο σπουδών.
4. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
5. Άδεια τίτλου ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής, όπως πιστοποιείται από τον Ιατρικό
Σύλλογο.
6. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
7. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
8. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας σε αντίστοιχο φορέα (Κ.Α.Π.Η.).
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη φυσικά με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής ή υπογεγραμμένη ψηφιακά ή υπογεγραμμένη μέσω του διαδικτυακού
τόπου «www.gov.gr», στην οποία να δηλώνεται ότι:
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
β) δεν υπάρχει κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση στην οποία μπορούν να έχουν
πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης
(www.elliniko-argyroupoli.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολουθείται και για την αναζήτηση της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή: Κεντρική Σελίδα
 Ενημέρωση  Προκηρύξεις – Διακηρύξεις  ΣΤΗΛΗ Προσλήψεις Προσωπικού 
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Ιατρό ΠΕ Γενικής
Ιατρικής.

Η αίτηση υπογεγραμμένη (φυσικά ή ψηφιακά) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να
υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά (σκαναριστούν) στην
ακόλουθη διεύθυνση: protokollo@elliniko-argyroupoli.gr. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα
γίνονται δεκτές.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής.

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου, στο τηλέφωνο 213 2026090.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, ήτοι 19.10.2023. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας, ήτοι 28.10.2023.

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018,
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία
πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά
προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για
την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και
για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες
πρόσληψης. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς
τούτο πρόσωπα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίον αυτά συλλέχθηκαν.

Αποδέκτες των δεδομένων δύνανται να είναι και οι συνυποψήφιοι που μετέχουν στη
διαδικασία και θα αιτηθούν πρόσβαση, επικαλούμενοι ειδικό έννομο συμφέρον.

Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή
προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι ως υποκείμενα των δεδομένων, έχουν τα δικαιώματα
πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, φορητότητας, περιορισμού επεξεργασίας,
διαγραφής και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν
θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ