ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με έναν (1) Ιατρό ΠΕ Παιδιατρικής.

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Ιατρό ΠΕ ειδικότητας Παιδιατρικής, για τις ανάγκες του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για το χρονικό διάστημα από 1/9/2023 έως 31/7/2023.
Τυπικά προσόντα της θέσης:
1. Τίτλος Σπουδών / Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρικής Σχολής, ειδικότητας Παιδιατρικής. Σε περίπτωση αποφοίτησης από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
2. Τουλάχιστον 4ετή εμπειρία σε αντίστοιχο φορέα (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί).

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ