ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαδικασίας
ανάθεσης της Δημόσιας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2024-26», σύμφωνα με τις §3 και §8.α του άρθρου 108 του ν.4782/21 (ΦΕΚ
Α36/9.3.21).