ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγών (Γ΄κατηγορίας) και τριών (3) ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 (ΔΕ/ΥΕ) και να την υποβάλλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στο email: protokollo@elliniko-argyroupoli.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Κύπρου 68, Τ.Κ. 16452, Αργυρούπολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Πισπίτσου Γ. (τηλ. επικοινωνίας: 2132018709).

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά ορίζεται από τη Δευτέρα 3/7/2023 – ώρα 7:00 πμ έως και την Τετάρτη 12/7/2023 – ώρα 23:59 μμ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), με ημερομηνία έκδοσης 10.6.2021

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 (ΔΕ/ΥΕ) σε μορφή pdf

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 (ΔΕ/ΥΕ) σε μορφή word

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 12μήνου σε μορφή pdf

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 12μήνου σε μορφή word

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ