ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών του αυτοτελούς τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, που εδρεύει στην Αργυρούπολη, της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή πρώτων βοηθειών στους αθλούμενους» και «Εκμάθηση Κολύμβησης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, από 28/02/2024 έως 08/03/2024 και ώρες 07:30 – 14:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ