Αναρτήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στον ιστοχώρο της ‘Διάυγειας’ (https://diavgeia.gov.gr) τα αποτελέσματα της υπ’ αρ. πρωτ. 34847/3.6.2024 ανακοίνωσης του Αντιδημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, που αφορά στην πρόσληψη ενός/μίας (1) Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη διαχείριση θεμάτων σχετικά με την πολιτική προστασία και περιβαλλοντική διαχείριση καθώς και στην οργάνωση εθελοντισμού και δράσεων του Δήμου.

Σχετικό link:

Πίνακας Κατάταξης