Αναρτήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στον ιστοχώρο της ‘Διάυγειας’ (https://diavgeia.gov.gr) τα αποτελέσματα της υπ’ αρ. πρωτ. 69600/11.11.2022 ανακοίνωσης του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, που αφορά στην πρόσληψη ενός/μίας (1) Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην διαχείριση του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την προβολή των δράσεων και πολιτικών του Δήμου.

Σχετικό link:

Πίνακας Κατάταξης