Αναρτήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στον ιστοχώρο της ‘Διάυγειας’ (https://diavgeia.gov.gr) τα αποτελέσματα της υπ’ αρ. πρωτ. 83686/1.12.2023 ανακοίνωσης του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, που αφορά στην πρόσληψη ενός/μίας (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και επιμέλεια των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.

Σχετικό link:

Πίνακας Κατάταξης