Αναρτήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στον ιστοχώρο της ‘Διάυγειας’ (https://diavgeia.gov.gr) τα αποτελέσματα της υπ’ αρ. πρωτ. 72563/24.11.2022 ανακοίνωσης του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, που αφορά στην πρόσληψη ενός/μίας (1) Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις, με χρήση νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή, για τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Σχετικό link:

Πίνακας Κατάταξης