Αναρτήθηκε στο δημοτικό κατάστημα και στον ιστοχώρο της ‘Διάυγειας’ (https://diavgeia.gov.gr) ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατόπιν δημόσιας κλήρωσης της υπ’ αρ. πρωτ. 81121/23.11.2023 πρόσκλησης του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, που αφορά στη πρόσληψη ενός/μίας (1) ασκούμενου/ης δικηγόρου, στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Σχετικά links:

Πίνακας Ασκούμενου/ης Δικηγόρου