Αναρτήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στον ιστοχώρο της ‘Διάυγειας’ (https://diavgeia.gov.gr) τα αποτελέσματα της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, που αφορά στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγών (Γ΄κατηγορίας) και τριών (3) ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Σχετικά links:

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Οδηγών Γ΄κατηγορίας (κωδ. 101)

Πίνακας κατάταξης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (κωδ. 102)

Πίνακας Απορριπτέων ΔΕ Οδηγών Γ΄κατηγορίας (κωδ. 101)

Πίνακας Απορριπτέων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (κωδ. 102)