Αναρτήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στον ιστοχώρο της ‘Διάυγειας’ (https://diavgeia.gov.gr) τα αποτελέσματα της υπ’ αρ. πρωτ. 67780/4.11.2022 ανακοίνωσης (ορθή επανάληψη) του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, που αφορά στη πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Σχετικά links:

Πίνακας κατάταξης ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (κωδ. 101)

Πίνακας Απορριπτέων ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (κωδ. 101)