Αναρτήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στον ιστοχώρο της ‘Διάυγειας’ (https://diavgeia.gov.gr) τα αποτελέσματα της υπ’ αρ. πρωτ. 29105/17.4.2024 Ανακοίνωσης του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Διοίκησης και ΚΕΠ, που αφορά στην πρόσληψη εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στην Πυρασφάλεια, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Σχετικά links:

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Οδηγών Β΄ κατηγορίας (κωδ. 101) – 1η περίοδο

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Οδηγών Β΄ κατηγορίας (κωδ. 101) – 2η περίοδο

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (κωδ. 102) – 1η περίοδο

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (κωδ. 102) – 2η περίοδο

Πίνακας κατάταξης ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας (κωδ. 103) – 1η περίοδο

Πίνακας κατάταξης ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας (κωδ. 103) – 2η περίοδο

Πίνακας Απορριπτέων ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας (κωδ. 102)

Πίνακας Απορριπτέων ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας (κωδ. 103)