Αναρτήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στον ιστοχώρο της ‘Διάυγειας’ (https://diavgeia.gov.gr) τα αποτελέσματα της υπ’ αρ. πρωτ. 23556/5.4.2023 ανακοίνωσης του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, που αφορά στη πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στην Πυρασφάλεια, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Σχετικά links:

Πίνακας κατάταξης ΥΕ Πυροφυλάκων (κωδ. 102) – 1η χρονική περίοδο πρόσληψης

Πίνακας κατάταξης ΥΕ Πυροφυλάκων (κωδ. 102) – 2η χρονική περίοδο πρόσληψης

Πίνακας Απορριπτέων ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας (κωδ. 101)

Πίνακας Απορριπτέων ΥΕ Πυροφυλάκων (κωδ. 102)