Αναρτήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στον ιστοχώρο της ‘Διάυγειας’ (https://diavgeia.gov.gr) τα τελικά αποτελέσματα της  υπ’ αρ. πρωτ. 52269/31.7.2023 ανακοίνωσης του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης (ορθή επανάληψη), που αφορά στη πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024 για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Σχετικά links:

Πίνακας Προσληπτέων ΥΕ Προσωπικου Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

Τελικός Πίνακας Κατάταξης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων