ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΟΝΑΔΕΑ

Θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής»

Συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Καταγραφής και Απογραφής η οποία αποτελείται από τους:

• Πρόεδρος: Βιτώρη Αρετή: Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
• Γαλανούδη Αργυρώ: Στέλεχος του Τμήματος Εξόδων και Προϋπολογισμού κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Τασσοπούλου Ασημένια, στέλεχος του ίδιου Τμήματος, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
• Στέφας Κωνσταντίνος: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης και ΚΕΠ
• Βασιλείου Μαρία: Δημοτικός Σύμβουλος Παράταξης της Πλειοψηφίας
• Κύρκος Σωτήριος: Πρώην Πρόεδρος του καταργούμενου ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”»

Το Αντικείμενο της Επιτροπής ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β, της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) ως εξής:

Καταγραφή και Απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”»

Η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της καταγραφής και απογραφής εντός δυο (2) μηνών από τη σύστασή της.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης
Ιωάννης Κωνσταντάτος