Ο Δήμος μας έχει εκπονήσει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” αρ. αποφ. ΔΣ121/2020 και ΑΔΑ: ΩΘΧΛΩΡ7-8Μ1

Σε περίπτωση σεισμού μεταβαίνουμε στους χώρους καταφυγής που έχουν προβλεφθεί στο σχέδιο όπως αναφέρεται παρακάτω.

Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι μέσα στην πόλη που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού, που εκδηλώνεται ως πρώτη αντίδραση σε ένα συμβάν έκτακτης ανάγκης (αποτυπώνονται στον χάρτη με κίτρινο χρώμα – ένα για κάθε τομέα).

Οι χώροι καταφυγής δύναται να χρησιμοποιηθούν και ως χώροι άμεσης στέγασης (πχ με σκηνές, τροχόσπιτα ή πλοία), με διάρκεια παραμονής ωρών έως λίγων ημερών, δηλαδή μέχρι την επάνοδο των πληγέντων στις κατοικίες τους ή την μετεγκατάστασή τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (πχ σε οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους) και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Πατήστε πάνω στην εικόνα ή εδώ για λήψη αρχείου σε μεγαλύτερη ανάλυση.

Χάρτης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης χωρισμένος σε Τομείς. Επισημαίνεται το σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού.

Οι παρακάτω χώροι έχουν προβλεφθεί να λειτουργήσουν σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΦΕΚ (423/Β’/2003):