ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Αντιδήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για δαπάνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το
2024 στο δήμο . Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας/προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές και με Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)