ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την
Προμήθεια λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα του δήμου . Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με
τη διαδικασία του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές και με Κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.222,12 ευρώ συμπ/μενου
ΦΠΑ 24% , (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.663,00 € , όπου ΦΠΑ 8.559,12 €) .
Η παραπάνω σύμβαση κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων :
(CPV) : 09211000-1 «Λιπαντικά έλαια & λιπαντικά μέσα»
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr., Α/Α: 262147 .
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00 μ.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς , απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό , δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ ήτοι 713,26 € .
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ/νση:
Κύπρου 68 ΤΚ 16410 Αργυρούπολη Τηλ.: 213.2018747, 213.2018708.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , στην
ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.elliniko-argyroupoli.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ . Η παρούσα
περίληψη θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/,και σε 3 εφημερίδες.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – DOC