Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρο φύλαξης και αρχειοθέτησης ιστορικού αρχείου του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ