Διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής

παραλαβής του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων του 2018»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΑ)