Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Παράνομη Στάθμευση
 • Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων
 • Εγκαταλελειμμένα οχήματα
 • Κανονισμός Καθαριότητας
 • Γνήσια Υπογραφής (σε συνανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν)
 • Πολιτική Προστασία

Προμήθεια Καρτών Επισκεπτών (Ελεγχόμενη Στάθμευση)

 • ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Λ. Ιασωνίδου 53-55, Ελληνικό
 • ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Λ. Ιασωνίδου 9, Ελληνικό
 • ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Λ. Ιασωνίδου 45, Ελληνικό
 • MINI MARKET “ΑΓΟΡΑ” Λ. Ιασωνίδου 8, Ελληνικό

Δικαιολογητικά Έκδοσης Κάρτας Μόνιμου Κατοίκου (Σ.Ε.Σ.)

Δικαιολογητικά για Ιδιοκτήτες

 1. Αντίγραφο Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους (εκτύπωση από το site του TAXIS). Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης το Ε1 να συνοδεύει μεταβολή στοιχείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Αντίγραφο Ε9.
 3. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) του ακινήτου.
 4. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή των αυτοκινήτων.
 5. Υπεύθυνη δήλωση που αφορά αν υπάρχει θέση στάθμευσης.
 6. Αίτηση.

Δικαιολογητικά για Μισθωτές

 1. Αντίγραφο Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους (εκτύπωση από το site του TAXIS).
 2. Αντίγραφο ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ του ακινήτου.
 3. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή των αυτοκινήτων.
 4. Υπεύθυνη δήλωση που αφορά αν υπάρχει θέση στάθμευσης.
 5. Αίτηση.

Δικαιολογητικά για Εταιρικό Όχημα (ΙΧΕ):

 1. ΦΕΚ ή Καταστατικό που αποδεικνύει την ύπαρξη εταιρείας και τη νόμιμη εκπροσώπηση της από τον υπογράφοντα την ανωτέρω βεβαίωση.
 2. Βεβαίωση παραχώρησης χρήσης οχήματος από την εταιρεία στο δικαιούχο της κάρτας από το νόμιμο εκπρόσωπο της.
 3. Συμβόλαιο εταιρείας ή προσώπου (αν αφορά πρόσωπο) με εταιρεία LEASING (εάν αφορά όχημα με χρονομίσθωση).