ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης διακηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την μικτή σύμβαση προμήθειας/υπηρεσίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των (744.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για τo έτος 2023 στον Κ.Α. 64.7135.0017 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των υπό προμήθεια ειδών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και για 3 μήνες ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Για την κάλυψη της δαπάνης της σύμβασης έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης οικονομικού έτους 2023 : ποσό 744.000,00 € στον Κ.Α.: 64.7135.0017 με τίτλο : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. (Α/Α διαγωνισμού : 193267 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12/5/2023, ώρα 15:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 12/6/2023 ώρα 15:00 μ.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντεςοικονομικούςφορείς(προσφέροντες),εγγυητικήεπιστολή συμμετοχής, ποσού12..000,00 € ποσό που καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Ελληνικού -Αργυρούπολης, Δ/νση: Κύπρου 68 ΤΚ 16410 Αργυρούπολη Τηλ.: 213.2018748, 213.2018708, e-mail: promithies@elliniko- argyroupoli.gr.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 5/5/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επίσης το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.elliniko-argyroupoli.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ η παρούσα θα αναρτηθεί και στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/., και σε τρεις εφημερίδες.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ