Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης με την 231.10.3/2022 απόφαση ένταξης του Πράσινου Ταμείου ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΨΤ8Χ46Ψ844-ΚΓ9) εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου του του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με σκοπό να εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Σκοπός και αντικείμενο του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων- Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης», είναι να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης καθώς και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

H εκπόνηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας υλοποιείται από την ανάδοχο εταιρία «LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες».

Στο πλαίσιο αυτού, σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των χαρακτηρισμένων χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκυκλίου Τεχνικών Οδηγιών και της τροποποίησής της, στα Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ενός Δήμου, είτε έχουν ήδη αποκτηθεί είτε η απαλλοτρίωσή τους δεν έχει συντελεστεί για οποιοδήποτε λόγο.

Εν συνεχεία, οι χώροι αυτοί κατηγοριοποιούνται και ιεραρχούνται βάσει του βαθμού αναγκαιότητας απόκτησής τους. Με τη σειρά του ο Δήμος, οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε δράσεις ώστε να μην απωλεσθεί έκταση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται βάσει της εν λόγω ιεράρχησης να προβεί σε μερική ή ολική επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δεδομένης της τυχόν, μη οικονομικής δυνατότητας του οικείου Δήμου για άμεση καταβολή του ποσού στους δικαιούχους, σημειώνεται πως: «η σχετική εγγραφή δαπάνης στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου γίνεται ταυτοχρόνως με εγγραφή ισόποσου εσόδου από χρηματοδότηση προερχόμενη από το Πράσινο Ταμείο», η οποία επιχειρείται να επιτευχθεί με το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, σε εφαρμογή των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας και η δυνατότητα που έχουν αυτοί να επανασχεδιαστούν, να αναπλαστούν και να αποδοθούν στους πολίτες, αποσκοπεί:

• στην πολεοδομική αναδιοργάνωση της πόλης με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη στην περιοχή διακοινοτικών λειτουργιών,
• στη δημιουργία δυναμικών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προσβάσιμων σε όλους μέσω νέων μελετών ανάπλασης,
• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης,
• στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου σχεδιασμού.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 Γεώργιος Παρούσης

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας

Βασίλης Κρητικός

ΔΤ – ΕΣΕΚΚ – Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Screenshot 2

Cropped Prasino Tameio 300dpi

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021
Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο