Στην Αργυρούπολη, σήμερα 31/1/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: 6552 / 26.1.2024 πρόσκλησης του Προέδρου που έχει επιδοθεί στον καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη  Κωνσταντάτου.

Το Δ.Σ. Αποφασίζει Ομόφωνα, μετά το πέρας της ψηφοφορίας:

Α. Την επιλογή της κας Αναστασίας Ευαγγέλου, ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, έχοντας εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία (2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.)

Β. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90).

Γ. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής, ήτοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.