Τιμοκατάλογος

Δημότες Ετεροδημότες
18€

20€

 10 € ετήσιο κόστος εγγραφής

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

  • 1 Φωτογραφία
  • Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου ή Καρδιολόγου
  • Αποδεικτικό Εντοπιότητας (λογαριαμός ΔΕΚΟ) για δημότες – κατοίκους

 

Προγράμματα Παιδιών

Τάξη Δευτέρα & Τετάρτη Τρίτη & Πέμπτη
Α & Β 16:30 – 17:30

17:15 – 18:15

Γ & Δ 17:30 – 18:30 18:15 – 19:15
Γ &  Δ & Ε 18:30 – 19:30
Δ’ & Ε & ΣΤ 19:15 – 20:15
Ε & ΣΤ & Γυμνάσιο

(αρχάρια)

19:30 – 20:30
ΣΤ & Γυμνάσιο

(προχωρημένα)

 – 20:15 – 21:15