Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, προκηρύσσει, σύμφωνα με την αριθ. 175/2023 απόφασή της, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου στο 1ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης.

Ο διαγωνισμός και η υποβολή των οικονομικών προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 11/1/2024 και ώρα 10.00 πμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Δ/νση Λ. Κύπρου 68- όπισθεν Δημαρχείου – Είσοδος από Ρεθύμνης – Αργυρούπολη.

Οι αιτήσεις, η εγγύηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής θα γίνονται δεκτά από την δημοσίευση στην τοπική εφημερίδα έως και την Τρίτη 9/1/2024 και κατά τις ώρες: από 09:00 π.μ. έως και 13.00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, Λ. Κύπρου 68 –Αργυρούπολη [όπισθεν Δημαρχείου-Είσοδος από Ρεθύμνης].

Τους όρους της διακήρυξης μπορείτε να παραλάβετε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, τηλ.: 2132018781

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι τα παρακάτω:

1.- Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
2.- Οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί Πέμπτη 11/1/2024 την ώρα του διαγωνισμού.
3.- Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα [εφόσον υπάρχει]
4. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή [εφόσον υπάρχει]
5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
6. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος
7. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
8. Καταβολή χρηματικού ποσού εγγύησης τριακοσίων (300 €) τουλάχιστον ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή Τραπέζης υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
10. Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας. [εφόσον υπάρχει]
11. Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ -1ου ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ