Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Οι αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη μέσω της πλατφόρμας: https://openmarket.mindev.gov.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

  1. Άδεια χειροτέχνη
  2. Φωτοτυπία ΑΔΤ ή διαβατηρίου (κατά περίπτωση)
  3. Βιβλιάριο υγείας (όπου απαιτείται)
  4. Αποδεικτικό Ειδικής Κατηγορίας Α.Μ.Ε.Α. (αποτελεί η σε ισχύ βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας από το Κ.Ε.Π.Α.).
   ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤ. ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  5. Δημοτική Ενημερότητα
   • Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου ετήσιας διάρκειας
   • Άδεια πωλητή ή παραγωγού/πωλητή Λαϊκών Αγορών
   • Άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (κατά περίπτωση)