Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4961/2022 (Α΄146), όλες οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας και ειδικότερα:

 1. Νέες – αρχικές αιτήσεις
 2. Αιτήσεις παράτασης
 3. Αιτήσεις αναθεώρησης
 4. Αιτήσεις επιδείνωσης

Θα υποβάλλονται, πριν την υποβολή της αίτησης στον ΟΠΕΚΑ, μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (Gov.gr) προς τα ΚΕΠΑ, του e-ΕΦΚΑ από τα οποία και θα εκδίδεται Γνωμάτευση Αναπηρίας (Γ.Α.), σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας και βάσει αυτής, Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.).

Πιο συγκεκριμένα, ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση ακολουθεί κατά περίπτωση, τα εξής βήματα.

Αρχική Αξιολόγηση

Υποβάλλεται είτε σε περίπτωση που ο πολίτης αξιολογείται για ΠΡΩΤΗ φορά, είτε σε περίπτωση που έχει λήξει η προηγούμενη Γ.Α.Π.Α.

 1. Υποβάλλει πρώτα αίτηση μέσω του συνδέσμου ekepa.epan.gov.gr με την χρήση κωδικών taxisnet ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΕΠ καθώς και των γραμματειών του ΚΕΠΑ.
 2. Απευθύνεται στους γιατρούς της επιλογής του προκειμένου να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
 3. Προγραμματίζεται συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ, όπου ο αιτών αξιολογείται.
 4. Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης του, προσέρχεται στα Κέντρα κοινότητας προκειμένου να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής στον ΟΠΕΚΑ.
 5. Τα αιτούμενα επιδόματα θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτονται βάσει ιατρικών και μόνο προϋποθέσεων αναπηρίας.

Αίτηση Παράτασης

Υποβάλλεται κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α

 1. Υποβάλλει πρώτα αίτηση μέσω του συνδέσμου ekepa.epan.gov.gr με την χρήση κωδικών taxisnet ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΕΠ καθώς και των γραμματειών του ΚΕΠΑ.
 2. Αμέσως μετά προσέρχεται στα Κέντρα Κοινότητας προκειμένου να υποβληθεί και η αίτηση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής παροχής στον ΟΠΕΚΑ.
 3. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο πολίτης απευθύνεται στους γιατρούς της επιλογής του προκειμένου να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
 4. Προγραμματίζεται συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ, όπου ο αιτών αξιολογείται.
 5. Ο πολίτης παραλαμβάνει την Γ.Α.Π.Α. οπότε και θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται βάσει ιατρικών προϋποθέσεων αναπηρίας αυτόματα από το σύστημα τα αιτούμενα επιδόματα.

Αίτηση Αναθεώρησης

Υποβάλλεται όποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α και ακολουθείται η διαδικασία ως αίτηση για αρχική χορήγηση.

Αίτηση Επιδείνωσης / Νέας Πάθησης

Υποβάλλεται μετά την πάροδο έξι μηνών απο την έναρξη ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις μήνες πριν την λήξη αυτής, εκτός αν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α. και ακολουθείται η διαδικασία ως αίτηση για αρχική χορήγηση

Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δήμου μπορούν να ζητήσουν επιπλέον δικαιολογητικά που κρίνουν αναγκαία κατά περίπτωση