ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 368.189,28€ συμπ/νου του ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης 10%.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ .

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Περισσότερα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ