ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

(για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών & ιδιωτών χωματουργικών μηχανημάτων -οχημάτων & λοιπού εξοπλισμού για την ε αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για τα έτη 2023 και 2024)

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης στα πλαίσια στων αρμοδιοτήτων του, προβαίνει δια μέσου του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης συνεπειών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές σύμφωνα με τον Ν.3013/2002 και Ν.4662/2020.

Η χρήση ιδιωτικών μέσων και προσωπικού για την αντιμετώπιση και πρόληψη τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών, προβλέπονται αντίστοιχα τόσο στις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όσο και στα υποδείγματα Σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση τέτοιων καταστροφών.

Ως εκ τούτου ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, θέλοντας να ενισχύσει το έργο των ιδίων μέσων που διαθέτει, προβαίνει για το σκοπό αυτό στην κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για τα έτη 2023 και 2024, για την συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές–τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης.

Στο Μητρώο θα μπορούν να ενταχθούν Εργολήπτες ( εταιρίες – φυσικά πρόσωπα ) που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό και που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εκτέλεση της με αριθμό 73/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΩΥΒΩΡ7-ΔΞΛ), ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του.

ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες ( εταιρείες-φυσικά πρόσωπα), που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό, και που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο και να ενταχθούν στο Μητρώο για την αντιμετώπιση των ανωτέρω εκτάκτων αναγκών, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης επί της Λ. Κύπρου 68 στην Αργυρούπολη δακτυλογραφημένη αίτηση συμμετοχής προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας , στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, η έδρα ,η ταχυδρομική Δ/νση ,το τηλέφωνο και το email, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου (πίνακας) Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) και ιδιωτών χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων & λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών επικείμενης ή εξελισσόμενης φυσικής/τεχνολογικής καταστροφής στην περιοχή ευθύνης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης όπως

αυτοί περιγράφονται στη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώσουν αναλυτικά τα οχήματα – μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από επικείμενες ή εξελισσόμενες καταστροφές.

 

Οι εργοληπτικές εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Η υποβολή αίτησης συμμέτοχης ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην υπηρεσία.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΟΡΟΙ

Α) Οι εργολήπτες οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης ( εντός 1 ώρας) από την στιγμή ειδοποίησης, εγγράφως (email ή SMS) προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας είτε τηλεφωνικώς λόγω ανωτέρας βίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για όλη την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2024, σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους της Πολιτικής Προστασίας. Οι εντολές που δίνονται τηλεφωνικά θα επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία. Τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Β) Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση. Ο αριθμός των μηχανήματων που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της.

Γ) Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, για όλη τη διάρκεια δηλαδή μέχρι 31/12/2021, θα αποζημιωθούν με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την αριθ. ….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ….) , θα είναι τα ακόλουθα:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Εργοληπτών