ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ”
Η Επιτροπή του άρθρου 3Α του Ν. 4182/2013 που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 132/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, στα πλαίσια έρευνας αγοράς για την ανάδειξη του καταλληλότερου οικονομικού φορέα προς υπόδειξη στον δωρητή,  προσκαλεί ενδιαφερόμενα αρχιτεκτονικά γραφεία να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος – προσφορά για την ανάληψη της πλήρους μελέτης (προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης, διαδικασίες και σύνθεση φακέλου έκδοσης άδειας δόμησης) του έργου ”Νέο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης: κτήριο δημόσιων λειτουργιών με υπόγειο χώρο στάθμευσης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου” εκτιμώμενου προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ, που αποτελεί αντικείμενο ιδιωτικής δωρεάς.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αρχιτεκτονικού γραφείου και θα συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:

  • Βιογραφικό σημείωμα νόμιμου εκπροσώπου
  • Στοιχεία εμπειρίας του αρχιτεκτονικού γραφείου με τη μορφή τεύχους που θα περιλαμβάνει επιλογή μελετών που έχει εκπονήσει και/ή έργων που έχει υλοποιήσει, με σχετικές απεικονίσεις
  • Ονομαστικός πίνακας συνεργαζόμενων ειδικών μελετητών-γραφείων (πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου ηλεκτρολόγου κλπ.)

   

 1. Οικονομική προσφορά (καθαρό ποσόν αμοιβών ανά μελετητή-γραφείο ή συνολικά, πλέον ΦΠΑ) στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήρια επιλογής:

 1. εμπειρία στον σχεδιασμό κτιρίων δημόσιου χαρακτήρα και δημόσιου ύφους
  • εμπειρία στην υλοποίηση έργων υψηλής στάθμης
  • εμπειρία στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό.
Η εξέταση των αιτήσεων – προσφορών θα γίνει με σκοπό την ανάδειξη της καταλληλότερης για τους σκοπούς της δωρεάς προσφοράς με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά στοιχεία  θα αποστέλλονται σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης
Γραφείο Δημάρχου – Για το “Νέο Δημαρχείο”
Λεωφόρος Κύπρου 68,
Αργυρούπολη, ΤΚ 164 52
τηλέφωνα επικοινωνίας 2132018764 – 776
Προθεσμία υποβολής:   24 Μαΐου 2024

Η εμπρόθεσμη υποβολή βεβαιώνεται από τη σχετική σφραγίδα του ταχυδρομικού γραφείου ή της εταιρείας ταχυμεταφορών.

Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι τις 27 Μαΐου 2024, ώρα 14:00, εφ΄όσον έχουν σφραγίδα αποστολής έως 24 Μαΐου 2024.

Πληροφορίες: Διευκρινιστικά ερωτήματα, αποκλειστικά σχετιζόμενα με τα ζητούμενα προς υποβολή στοιχεία,  μπορούν να υποβάλλονται έως τις 19 Μαΐου 2024, ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση diaxeirisi@elliniko-argyroupoli.gr και θα απαντώνται το ταχύτερο και έως τις 22 Μαΐου 2024.