Πρόσκληση για την 6η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ στις 13/02/2024 και ώρα 10:00