ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους/όσες ασκούμενους/νες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, να υποβάλλουν την αίτησή τους, για την κάλυψη μίας (1) θέσης, σύμφωνα με την παρ. Β.

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΩΡΑΡΙΟ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

– Το χρονικό διάστημα της άσκησης του/της ασκούμενου/νης δικηγόρου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4745/2020.

– Η μηνιαία αποζημίωσή του/της ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

– Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησής του/της, ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου, είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου.

– Στο τέλος της άσκησης θα χορηγηθεί στον/στην ασκούμενο/νη σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σαρωμένες (σκαναρισμένες) στο e-mail: protokollo@elliniko-argyroupoli.gr, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.elliniko-argyroupoli.gr), και συγκεκριμένα από την 21/3/2024
έως και την 30/3/2024, αναγράφοντας στο θέμα «Αίτηση – Πρόσκληση ασκούμενων δικηγόρων». Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, είτε με φυσική είτε με ψηφιακή υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας, ήτοι
30/3/2024 και ώρα 23:59΄.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να δηλώσουν και να επισυνάψουν τα εξής:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (επισύναψη φωτοαντιγράφου Δ.Α.Τ.),

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου/νης (επισύναψη επίσημου έγγραφου Δ.Σ.Α.),

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και

δ) Επισύναψη βιογραφικού σημειώματος.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό της διαθέσιμης θέσης, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Ο επιτυχών/ούσα θα ενημερωθεί από τον Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης (Φ.Υ.Π.Α.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ