ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00