ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00