ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00