ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
51η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:45