ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6/12/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00