ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
56η (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/12/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30