ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δυνάμει των αποφάσεων υπ’ αριθμ.32/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργυρούπολης-Ελληνικού, υπ’ αριθμ.149/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλίμου και υπ’ αριθμ.139/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας, τέθηκε υπό εκκαθάριση η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ». Περαιτέρω ορίστηκαν ως εκκαθαριστές οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κ.κ. Αναστάσιος Κ. Σταϊκόπουλος και Πέτρος Αν. Μέργος της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

Με την παρούσα οι ως άνω εκκαθαριστές καλούν τους πιστωτές της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης όπως υποχρεωτικά αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λ.π) μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από σήμερα. Η αναγγελία των απαιτήσεων και η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 17:00 στα γραφεία της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» (Λεωφ.Κηφισίας 124, 116 25, Αθήνα). Αρμόδιος για τη διαδικασία της αναγγελίας ορίζεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αναστάσιος Κ. Σταϊκόπουλος (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107480600 / email: athens@pkf.gr).

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2024

Οι εκκαθαριστές
Αναστάσιος Κ. Σταϊκόπουλος – Πέτρος Αν. Μέργος