Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 163/24.01.2023 Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241), ΨΗΜΕΤ 2021-2027, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης προβαίνει σε διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης» η οποία συνιστά ένα κύριο υποέργο, ένα συνοδό υποέργο για τη μελέτη ψηφιακού μετασχηματισμού και ένα συνοδό υποέργο δράσεων δημοσιότητας, στο πλαίσιο πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων / παρατηρήσεων / σχολίων / ερωτήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Το αντικείμενο της διακήρυξης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72268000-1 – Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού.

Ο προϋπολογισμός του κυρίως υποέργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (€1.369.846,40) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (9) μήνες. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΕΔΩ με κωδικό διαβούλευσης 23DIAB000026482 μέχρι τις 26 Μαΐου 2023.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ