Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 163/24.01.2023 Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241), ΨΗΜΕΤ 2021-2027, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης προβαίνει σε διενέργεια επαναληπτικής δημόσιας διαβούλευσης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης» η οποία συνιστά ένα κύριο υποέργο, ένα συνοδό υποέργο για τη μελέτη ψηφιακού μετασχηματισμού και ένα συνοδό υποέργο δράσεων δημοσιότητας, στο πλαίσιο πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων / παρατηρήσεων / σχολίων / ερωτήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση διενεργήθηκε για πρώτη φορά με αριθμό διαβούλευσης 23DIAB000026482 μέσω ΕΣΗΔΗΣ και επαναλαμβάνεται διότι αντικαθίσταται η Δράση 29 του market pool (Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης) με τη Δράση 35 (κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ: 2024DIAB27762

Το αντικείμενο της διακήρυξης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72268000-1 – Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού.

Ο προϋπολογισμός του κυρίως υποέργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (€1.369.846,40) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (9) μήνες.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Δημόσια Διαβούλευση.

Επισυνάπτεται σε μορφή .pdf το τεύχος διακήρυξης που τίθεται σε διαβούλευση.

Υπεύθυνος για παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρούσα πρόσκληση: Φραγκίσκος Κοντορούσης, email: opp@elliniko-argyroupoli.gr, τηλ. 213201870