ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων στην Πυρασφάλεια και συγκεκριμένα δύο (2) ΔΕ Οδηγών Β’ κατηγορίας, δύο (2) ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας και πέντε (5) ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής προστασίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι από την Πέμπτη 18/4/2024 – ώρα 7:00 πμ έως την Πέμπτη 25/4/2024 – ώρα 15:00 μμ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ DOCX

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ PDF

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ DOCX

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A1